Logistics Dynamic Transport Management System

Transport Management System (TMS) je napredni sistem za dinamičko rutiranje vozila iz flote, pri čemu se kalkulacije obavljaju najčešće na dnevnom nivou. Na osnovu podataka o klijentima kojima treba dopremiti robu, količini i vrsti robe koja se prevozi, kao i podataka o raspoloživom voznom parku, TMS proračunava optimalni broj potrebnih vozila, raspored robe po vozilima i rute kretanja pojedinačnih vozila. Na taj način ostvaruju se značajne uštede. Postoji mogućnost integracije sa WMS i ERP sistemima (SAP, MS Dynamics, Calculus…).

 • Osnovne mogućnosti LD TMS sistema

Uštede koje se ostvaruju primenom sistema su u proseku 25% troškova transporta
 • Automatsko kreiranje tovarnih listova prema optimalnom redosledu istovara robe.
 • Definisanje načina povezivanja sa ostalim sistemima WMS, ERP, e-narudžbenice,…
 • Prikaz generisanih optimalnih ruta na mapi.
 • Mogućnost ručne korekcije ruta i tovarnih listova.
 • Sistem koristi napredne heurističke algoritme i modele.

 
 •  Scenariji korišćenja

 • U ERP ili WMS sistem prispevaju potvrđene porudžbenice robe.
 • U TMS sistem se importuju potvrđene i odobrene narudžbenice (spisak klijenata, robe koju im treba isporučiti i gabariti robe).
 • U TMS sistemu se održava lista vozila raspoloživog voznog parka, sa svim pripadajućim atributima.
 • Postoji ili se formira dinamički lista klijenata sa pozicijama, vremenskim prozorom za isporuku robe i ostalim atributima.
 • TMS sistem, na osnovu potrebnih podataka, generiše tovarne listove.
 • Svaka odvoznica (tovarni list) se može prikazati na mapi u formi pogodnoj za štampu
 • Omogućeno je da se naknadno koriguje plan ručnim podešavanjem.

 • Portal za dispečere

 • Grafički prikaz stanja realizacije plana distribucije robe ažurira se u realnom vremenu
 • Pregled pozicija i statusa svih vozila koja učestvuju u distribuciji robe
 • Vidljivo su istaknuta vozila koja kasne sa isporukom
 • U realnom vremenu se daje procena tačnog vremena dolaska na lokacije istovara shodno trenutnim uslovima
 • Portal za klijente omogućava uvid u status isporuke i vreme dolaska vozila na lokaciju klijenata koji očekuju robu
 • Pristup sa smartphone-a i tablet računara

 • Druge primene i varijacije LD TMS sistema

 • Optimizacija rasporeda i dinamike poseta objektima, za komercijaliste na terenu
 • Optimizacija rasporeda i dinamike pražnjanja kontejnera za komunalna preduzeća